HaZamir YouTube Clips

 • V'hi She'amdah

 • Avodah VaAretz

 • HaZamir 2017 Promo Video

 • Tfila L'Tzahal

 • Eili Eili

 • Mishaela

 • Ilu Finu

 • L’Dor VaDor

 • Dayeinu

 • Mah Tovu

 • Shehecheyanu

 • Ashrei HaGafrur

 • Sim Shalom

 • Tum Balalaika

 • Yihyu L’Ratzon